Beşevler (0224 452 05 05) / Altıparmak (0224 224 12 70) yigitalp@yigitalpanaokulu.com

Veri Sorumlusuna Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

1.  GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru sahibi”) , Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Kanun’un 13.maddesinin ilk fıkrası uyarınca; veri sorumlusu kabul edilen ÖZEL YİĞİTALP ANAOKULU(‘’Şirket’’) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan bize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile tarafımıza başvuru yapabilmek mümkündür. Tarafımıza iletilmiş olan başvurular Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “ en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

2.  BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

AD-SOYAD:  
T.C. KİMLİK NO:  
TELEFON NUMARASI:  
E-POSTA:  
ADRES:  

 

3.  ŞİRKETİMİZLE OLAN İLİŞKİNİZ (Veli, Eski Veli, Aday Veli, Personel, Personel Adayı, Eski Personel, Hissedar, Üçüncü Taraf Firma, Firma Çalışanı, Tedarikçi gibi)

 

☐ Veli ☐ Ziyaretçi ☐ Personel ☐ Diğer : ……………………………………………………………. Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………..

Konu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

☐ Eski personelim. İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım. Çalıştığım Yıllar :…………………………………. Tarih : …………………………………………………………………………

 ☐ Üçüncü firma çalışanıyım.

☐ Diğer : …………………………………………… Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………………….

  

4.  BAŞVURU SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, başvuru sahibinin, veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceği haklar aşağıdaki gibidir. Seçiminize göre, talebinize yazılı olarak veya elektronik ortamda geri dönüş gerçekleşecektir.

Talep Konusu                                    Seçiminiz
Şirketiniz tarafından kişisel verimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.(KVKK m.11/a)
Şirketiniz, hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK m.11/b)
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK m.11/c)
Kişisel verilerim, yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişilerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. (KVKK m.11/ç)
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. (KVKK m.11/d)
Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. (KVKK m.11/e)

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yan tarafta bulunan boş alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK m.11/f)
Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (KVKK m.11/g)
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu yan tarafta bulunan boş alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (KVKK m.11/ğ)

 5.  BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurunun Kanun’un 13.maddesi kapsamında değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ediyorum. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13. maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum / istemiyorum

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum / istemiyorum

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı-soyadı:

Başvuru tarihi:

İmza:

Print Friendly, PDF & Email

Özel Yiğitalp Anaokulu

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
Share This